WBP Waalwijk

Het Waalwijks Bedrijven Platform, afgekort WBP,
is een vereniging van ongeveer 180 bedrijven die gevestigd zijn in Waalwijk, met name op de industrieterreinen.

Doelstelling

De missie van het WBP is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van het Waalwijkse bedrijfsleven.

Laatste nieuws en updates

22sep

2020

Meer stikstofruimte

Meer stikstof ruimte voor ontwikkelingen met extern salderen

De wijziging maakt met ingang van 15 september het extern salderen met veehouderijen met dier- en fosfaatrechten mogelijk.

Daarmee kunnen meer transacties van stikstofruimte plaatsvinden, zowel binnen als tussen sectoren. Bij elke transactie komt 30% van de aangekochte stikstofruimte ten goede aan de natuur, waarmee per saldo de depositie van stikstof daalt.

Voor een bedrijfsuitbreiding, de aanleg van een weg of het starten van een andere activiteit die stikstofuitstoot veroorzaakt is een natuurvergunning nodig. Met het wegvallen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is het veel moeilijker geworden een vergunning te verkrijgen, omdat de initiatiefnemer ervoor moet zorgen dat de stikstofuitstoot in totaal niet omhoog gaat. Extern salderen geeft initiatiefnemers de mogelijkheid om, door het overnemen van stikstofruimte van een ander bedrijf, ruimte te creëren voor nieuwe economische of maatschappelijke activiteiten. Dit instrument staat naast de ADC-toets (alleen bruikbaar in geval van groot maatschappelijk belang) en intern salderen (binnen het bedrijf stikstofruimte vrij maken met bijvoorbeeld emissiearme technieken). Bij extern salderen kan een initiatiefnemer maximaal 70% van de overgenomen stikstofruimte inzetten voor nieuwe activiteiten, 30% komt ten goede aan de natuur. Extern salderen is nu al mogelijk, behalve met veehouderijen met productierechten. De wijziging van de beleidsregel maakt dat laatste ook mogelijk. Ook verleasen, het tijdelijk uitlenen van stikstofruimte, wordt met de wijziging mogelijk.

Structurele aanpak nodig

“Extern salderen is op dit moment een van de weinige beschikbare opties, en daarmee een heel belangrijk instrument om op korte termijn vergunningverlening verder op gang te krijgen en ontwikkelingen mogelijk te maken,” licht Erik Ronnes, coördinerend portefeuillehouder Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, toe. “Voor de lange termijn moet wel werk gemaakt worden van een structurele aanpak. Daar blijven wij ons met het Rijk en de andere provincies voor inzetten. Het advies van de Commissie Remkes geeft goede handvatten. Intussen biedt extern salderen mogelijkheden. Bijvoorbeeld voor veehouders die vrijwillig willen stoppen of omschakelen, maar óók voor bedrijven die op duurzame wijze verder willen en daarvoor, al dan niet tijdelijk, extra stikstofruimte nodig hebben.”

Overleg betrokkenen

Het besluit komt nadat de provincies en minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kort voor de zomer overeenstemming bereikten over de randvoorwaarden voor het zorgvuldig openstellen van deze vorm van extern salderen. De datum waarop provincies extern salderen openstellen verschilt, afhankelijk van de situatie in verschillende provincies. Ook voert de provincie overleg met de Brabantse landbouwpartijen. Die wijzen op de mogelijkheid dat (te)veel stikstofruimte van de landbouw afvloeit naar andere sectoren, ten nadele van veehouders die zich in de toekomst verder willen ontwikkelen. Het monitoren van transacties van stikstofruimte via een landelijke meldplicht en de afspraak het beleid na één jaar te evalueren, nemen naar verwachting van het college van GS de zorg van de agrarische sector deels weg.

Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel en Natuur: “Daarnaast hebben we nader overleg met de landbouwpartijen over eventuele aanvullende waarborgen in de toekomst. Vrijkomende stikstofruimte is beschikbaar voor alle economische ontwikkelingen. Daarbij staan we ook open voor initiatieven van de landbouwsector zelf om te zorgen dat er voldoende stikstofruimte voor ontwikkelingen in de eigen sector behouden blijft.”

Tegelijkertijd blijft de provincie bij het Rijk aandringen op een legalisering van de zogenoemde PAS-meldingen. Activiteiten met een beperkte stikstofuitstoot die onder het PAS waren vrijgesteld van de vergunningplicht en konden volstaan met een melding hebben nu alsnog een vergunning nodig. Om de activiteiten van deze ondernemers – die te goeder trouw hebben gehandeld – te legaliseren is extra stikstofruimte nodig. De minister heeft het op zich genomen hiervoor met oplossingen te komen.

Ontwikkelruimte in Brabant

Uit de eerste ervaringen met het Ondersteuningsloket Stikstof ontstaat het beeld dat er in Brabant, anders dan in veel andere provincies, meer aanbod is dan vraag naar stikstofruimte, als gevolg van de transitie van de veehouderij. In de praktijk moet blijken in hoeverre aanbod ook daadwerkelijk te matchen is met de vraag. Met het Ondersteuningsloket zet de provincie zich er bovendien voor in dat beschikbare ontwikkelruimte zo goed mogelijk wordt benut. Er is een regionaal stikstofregistratiesysteem in ontwikkeling dat het mogelijk maakt stikstofruimte die bij een transactie niet direct wordt benut, naast de 30% afroming die ten goede komt aan de natuur, te bewaren.

Sinds december 2019 gold in de Beleidsregel natuurbescherming een beperking op extern salderen met veehouderijen met dier- en fosfaatrechten, vanwege een verwachte wijziging van de meststoffenregelgeving door het ministerie van LNV. Nu deze wijziging niet nodig blijkt, vervalt de beperking. Hiermee kan een aantal economische en maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder Logistiek Park Moerdijk en de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat, naar verwachting op korte termijn vergund worden en doorgang vinden. Ook kan de provincie een aantal wachtende vergunningaanvragen van agrarische en industriële bedrijven vergunnen.

21sep

2020

De Groen Pluim

Aanmelden voor de Groene Pluim Waalwijk

De Groene Pluim is voor bedrijven die serieus werk maken van Global Goals en een voorbeeld zijn in duurzaam ondernemen. 

Kent u een bedrijf/onderneming die in aanmerking zou kunnen komen voor De Groene Pluim? Draag deze dan voor!

Je kunt je aanmelden op de site van de Groene Pluim

 


28mei

2020

GOL

GOL voorbereidende werkzaamheden en vergunningen


Nieuwsbrief 38: Voorbereidende werkzaamheden en vergunningen

 In deze 38e nieuwsbrief leest u meer over de voorbereiding op de uitvoering en over vergunningaanvragen.

_________________________________________

Voor de projecten in het programma Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat is begonnen met de benodigde onderzoeken en de voorbereiding van de uitvoering. In september zullen de eerste werkzaamheden buiten starten.

Vergunningen aanvragen

Eind mei worden de vergunningen voor deze voorbereidende werken aangevraagd. Het gaat hierbij om kapvergunningen en een aanlegvergunning voor het project Hoogwateraanpak ’s-Hertogenbosch (HoWaBo).

 
Uitvoering voorbereiding

Na het verlenen van de benodigde vergunningen zullen twee projecten met groot maatschappelijke belang in het najaar gestart worden. Dit zijn de projecten Hoogwateraanpak ‘s-Hertogenbosch en de Noordelijke Parallelweg Waalwijk. Deze kunnen alvast starten, omdat deze ook al binnen het huidige bestemmingsplan mogelijk zijn.

 

Vooruitlopend op de definitieve realisatie van GOL starten in het najaar ook de voorbereidende werkzaamheden, waaronder het kappen van bomen. Het kappen van een aantal bomen is noodzakelijk, omdat op die plek als eerste de tijdelijke maatregelen getroffen moeten worden. Het gaat om zaken als het verleggen van kabels- en leidingen en het aanleggen van tijdelijke aansluitingen die toegang geven tot de werkterreinen. Deze kap wordt gecompenseerd binnen het programma GOL.

 

Relatie met Provinciaal Inpassingsplan
De zitting van de Raad van State over de beroepen tegen het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) stond gepland op 26 maart, maar door de coronamaatregelen is deze uitgesteld tot na de zomer van 2020. Na de uitspraak zullen ook de definitieve werkzaamheden starten. Hiervoor worden de komende maanden de vergunningen aangevraagd. Deze zullen worden verleend onder voorbehoud van de uitspraak van de Raad van State over het PIP.

 

Project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat

De Oostelijke Langstraat is het gebied aan weerszijden van de A59 tussen 's-Hertogenbosch en Waalwijk. De provincie Noord-Brabant werkt samen met de gemeenten Heusden, ’s-Hertogenbosch, Waalwijk, Waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat aan een substantiële verbetering van de Oostelijke Langstraat. Het doel van deze brede gebiedsaanpak is drieledig:

·        Natuur: het realiseren van drie ecologische verbindingszones om het Natuurnetwerk Brabant af te maken;

·        Water: Beschermingsmaatregelen om ’s-Hertogenbosch en omgeving verder te beschermen tegen hoogwater;

·        Verkeer: leefbaarheid van de omliggende dorpen vergroten door het verkeer via de juiste route op de plaats van bestemming te krijgen, zo min mogelijk via de kernen

_______________________________________

Vragen of opmerkingen?
De provincie Noord-Brabant werkt samen met de gemeenten Heusden, ’s-Hertogenbosch, Waalwijk, Waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat. De provincie heeft de regie over het project en de werkzaamheden en is het aanspreekpunt voor iedereen met vragen. Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u een e-mail sturen naar info@oostelijkelangstraat.nl. U kunt ook een vraag stellen op de website.

 

 

 

Nieuwsbri

28apr

2020

Tilburg-Waalwijk

Tilburg-Waalwijk voor tweede keer op rij Logistieke Hotspot nr. 1 van Nederland!

In een enquête – een initiatief van Logistiek.nl – gaf een panel van 33 logistieke experts Tilburg-Waalwijk de meeste stemmen.


Op de tweede plaats is West-Brabant geëindigd. De grote verrassing dit jaar is Almere-Lelystad-Zeewolde dat op plaats drie terecht is gekomen. Dit ten koste van grootmacht Venlo-Venray die voor het eerst in de geschiedenis van deze verkiezing buiten de top-3 is geëindigd.

De prolongatie heeft Tilburg-Waalwijk mede te danken aan de succesvolle triple helix samenwerking van ondernemers, onderwijs en overheid. Tevens heeft de focus op innovatie, duurzaamheid en arbeidsmarktontwikkeling bijgedragen aan de herverkiezing.

17apr

2020

Coronacalculator

VNO-NCW en MKB-Nederland presenteren een nieuw corona-instrument voor ondernemers, dat onder meer berekent in hoeverre zij in aanmerking komen voor de overheidsmaatregelen en welke effecten die maatregelen hebben op hun financiële positie de komende periode. Deze coronacalculator is inmiddels live gegaan.

Aan toe zijn
Ondernemers komen door de coronacrisis acuut in de financiële problemen: omdat zij hun bedrijf verplicht hebben moeten sluiten, vanwege de thuisblijfadviezen van de overheid of door verstoorde (internationale) ketens. Vele ondernemers weten nu niet goed waar ze in aan toe zijn. ‘Met de nieuwe calculator helpen we ondernemers eenvoudig een weg te vinden in de steunmaatregelen die er zijn en welk effect ze hebben op hun liquiditeitspositie’, zegt VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer. ‘Zo proberen we extra ondersteuning te bieden in deze onzekere tijden.’

Verfijnen en uitbreiden
Volgens MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof ‘doe je ondernemen niet alleen. Wij steunen ondernemers waar we kunnen. In de lobby, maar ook praktisch zoals met deze calculator. We blijven deze tool komende tijd op basis van alle ervaringen en ontwikkelingen steeds verder verfijnen en uitbreiden.’

Actualiseren
De coronacalculator zet alle steunmaatregelen eenvoudig op een rij. Ondernemers krijgen snel inzicht in welke regelingen op hen van toepassing zijn, en een indicatie van tegemoetkomingen, kredietmogelijkheden en belastinguitstel. Ook wordt er een indicatie gegeven van de persoonlijke liquiditeitspositie de komende periode, gebaseerd op de eigen bedrijfsgegevens. Alles staat bovendien overzichtelijk in één persoonlijk dashboard. Er is een directe link naar relevante aanvraagformulieren en er wordt antwoord gegeven op veel gestelde vragen. De calculator, waaraan KPMG Meijburg heeft meegewerkt, is veilig en werkt snel, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland. Veranderingen in de regelgeving worden verwerkt in de calculator.

6apr

2020

Gemeente Waalwijk

Gemeente Waalwjk

Ondernemers krijgen de mogelijkheid om verzoeken in te dienen tot uitstel van betalingen van alle gemeentelijke belastingen. De gemeente kiest er voor om maatwerk te verrichten. Dit betekent dat ondernemers verzoeken kunnen doen tot uitstel van betaling. Met ondernemers worden dan afspraken gemaakt tot het treffen van betalingsregelingen.
Deze maatregel gaat onmiddellijk in en duurt vooralsnog tot 1 juni 2020.

Lees meer via deze link

27maa

2020

Ondernemerskracht bundelen

Ondernemerskracht bundelen, juist tijdens de Coronacrisis

Ondanks de hectiek van de crisis vonden maar liefst 160 leden de tijd om onze vragen te beantwoorden. We geven een overzicht van de problemen, de mogelijke oplossingen en de bijdrage die VNO-NCW Brabant Zeeland hieraan levert.

Naast de volksgezondheid hebben het gezond houden van de economie en het afwenden van een volledige lockdown de hoogste prioriteit bij onze ondernemers. Leden voelen enerzijds de druk om hun bedrijf draaiende te houden, maar hebben ook duidelijk de behoefte om een maatschappelijke bijdrage te leveren. Bijna alle ondernemers waren positief over de eerste steunmaatregelen van het kabinet. Ook de daaropvolgende aanscherping van maatregelen op 23 maart werd goed ontvangen, ondanks de enorme impact op diverse sectoren. Het zorgde voor duidelijkheid.

Ondanks de overwegend positieve, strijdbare toon van de reacties, lopen ondernemers tegen problemen aan. Voor veel van deze problemen worden de oplossingen momenteel uitgewerkt. In de Nieuwsbrief geven wij een overzicht van de geconstateerde problemen, de mogelijke oplossingen en de bijdrage die VNO-NCW Brabant Zeeland hieraan levert.24maa

2020

Coronavirus

Welke problemen ondervind jij als ondernemer?

VNO-NCW Brabant Zeeland is op alle niveaus in overleg over de Coronacrisis om ook de belangen van de ondernemers hierin zo goed mogelijk te behartigen. We vinden het belangrijk om ook alle WBP-leden hierbij te betrekken zodat we ook vanuit Waalwijk en omgeving informatie en input ontvangen.

 
Het is van groot belang dat wij inzicht hebben in de problemen waar jij, als ondernemer, nu al tegenaan loopt of die je nog verwacht tegen te komen.
 
Zou je in dat kader de volgende 4 vragen willen beantwoorden:

1.       Onder welke sector valt jouw onderneming?

2.       Met welke acute problemen heb jij, als ondernemer, op dit moment te maken?

3.       Welke problemen verwacht je op de langere termijn?

4.       Welke wenselijke maatregelen dienen er volgens jou genomen te worden?

Zou je de antwoorden zo mogelijk willen toelichten met voorbeelden?
 
We ontvangen je reactie het liefst zo snel mogelijk per e-mail naar wbp@vnoncwbrabantzeeland.nl, zodat we jouw antwoorden meteen kunnen meenemen in onze belangenbehartiging richting de diverse overheden en andere overlegorganen.
 
Alvast bedankt voor je medewerking.

Marloes Rijken,
regiomanager Midden-Brabant en secretaris WBP 

19maa

2020

Coronavirus

Coronavirus, informatie en oplossingen voor ondernemers

De maatregelen als gevolg van de Coronauitbraak in Nederland volgen elkaar in snel tempo op. Veel bedrijven maken zich zorgen. Wij helpen je graag. 

Ondernemers weten als geen ander kansen te creëren en te verzilveren, ook in tijden van crisis. Oplossingen zitten vaak in een verrassende hoek.

Kijk op de website van VNO-NCW Brabant Zeeland voor meer informatie en een overzicht van de maatregelen voor ondernemers die door de Overheid bekend zijn gemaakt.

5maa

2020

GEANNULEERD: ALV 18 maart 2020

GEANNULEERD: ALV 18 MAART

Vanwege de recente ontwikkelingen rondom het Coronavirus gaat de ALV van het WBP niet door.

De WBP Algemene Ledenvergadering van 18 maart aanstaande wordt dus geannuleerd.

We willen de gasten geen onnodig risico laten lopen. Bovendien hebben veel bedrijven een protocol waarin mensen worden opgeroepen geen evenementen te bezoeken.

We zullen de bijbehorende stukken en informatie binnenkort per e-mail versturen.

Uiteraard houden we je op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Voor vragen, weet ons ook te vinden.

Hartelijke groet,
Marloes Rijken en Lot Gijzen

11feb

2020

Green Deal

De GREEN DEAL Waalwijk is ondertekend!

 
 

Voor duurzaamheid op bedrijventerreinen in Waalwijk

Acht partijen hebben op 10 februari jl. in Waalwijk een handtekening gezet onder de Green Deal bij Naber Plastics, een bedrijf dat ver voorop loopt in duurzaamheid. De bedrijventerreinen in Waalwijk zullen de komende drie jaren nog verder verduurzamen. "De Green Deal kan fungeren als paraplu door alle lopende en op te starten initiatieven te verbinden“, betoogde de voorzitter van Stichting Waalwijk CO2 vrij, Aad van Lopik. “Daarmee kan synergie ontstaan vanwege goede afstemming en samenwerking tussen projecten die elkaar raken, overlappen en mogelijk aanvullen.” Lees hier het volledige artikel.

De Green Deal: samenwerken voor duurzaamheid

Samenwerken op gebied van duurzaamheid, dat is het motto van de Green Deal. In de Green Deal wordt beschreven hoe op uiteenlopende manieren de bedrijventerreinen in Waalwijk kunnen verduurzamen. Circulaire economie, klimaatadaptatie en grootschalige opwekking van energie, zijn de kernwaarden van de Green Deal. Concreet hebben de partijen zich uitgesproken om binnen de Green Deal gezamenlijk nieuwe projecten te ontwikkelen op bedrijfsoverstijgende thema’s. Meerdere overheden zijn blij met de Green Deal. Zij zetten hun kennis en kunde graag in om overkoepelende, gebiedsgerichte acties te ondersteunen. Lees hier het volledige artikel.

Visie duurzaam Waalwijk 2030    
De gemeente Waalwijk wil in 2043 klimaatneutraal zijn. Daarvoor wil ze over tien jaar, dus in 2030, halverwege op koers zijn. Om dat te bereiken heeft de gemeente een strategische visie opgesteld. De visie ‘Duurzaam Waalwijk 2030’ kijkt tien jaar vooruit. De visie gaat in op drie grote thema’s: energie, water en groen, en duurzame consumptie en productie. Op gebied van energie wil de gemeente een groot deel van de CO2-reductie bereiken door energie te besparen en energie duurzaam op te gaan wekken. Op gebied van water en groen, wil de gemeente in 2030 eentiende deel meer groen in de woonomgeving gerealiseerd hebben en daarmee ook de biodiversiteit vergroten. Bij duurzame consumptie denkt de gemeente aan het verminderen van zwerfafval, geen voedselverspilling en hergebruik van materialen en gebouwen.

ZONNEPARK WAALWIJK LANGSTRAATZON
14.560 zonnepanelen op het ecopark van de gemeente Waalwijk. Dat is het doel van LangstraatZon, een initiatief van LangstraatEnergie.
Hoe ze dat gaan doen? 


REKS
In de regio Hart van Brabant werken negen gemeenten aan een Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). Energiebesparing en duurzame opwekking worden in kaart gebracht, de mogelijkheden het duurzaam verwarmen van huizen en hoe kan de omgeving aangepast worden aan het veranderende klimaat.

DE EERSTE DUURZAAMHEIDSPRIJS    VAN WAALWIJK
Cassandra Stolk wint de eerste duurzaamheidsprijs van Waalwijk. Wethouder Dilek Odabasi, bestuurslid van onze Stichting, reikte de prijs uit tijdens een feestelijke bijeenkomst in het stadhuis.

DEELNEMERS
Wilt u ook het initiatief steunen om tot een CO2 vrij Waalwijk te komen?
Als deelnemer van de Stichting Waalwijk CO2 vrij ondersteunt u het verduurzamen van Waalwijk. U kunt als deelnemer gebruik maken van de mogelijkheid om een energiescan en inventarisatie uit te laten voeren bij uw bedrijf, die namens de Stichting Waalwijk CO2 vrij uitgevoerd worden door de Stichting MOED.

Stichting Waalwijk CO2 vrij dankt de bedrijven die u al voorgingen!
Een overzicht van onze deelnemers vindt u hier

 


Heeft u ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten!

 

Wilt u deze update niet meer ontvangen, klik dan hier!

Powered by 

Kuiper 5b, 5253 RJ Nieuwkuijk
0416-241779
DAADKRACHT. EXPERTISE. PASSIE!

 

11feb

2020

Deelplatform Parksharing

Deelplatform Parksharing

Deelplatform Parksharing kent veelbelovende pilot op bedrijvenparken in Tilburg en Waalwijk

10 feb 2020

In 2019 werd Parksharing al breed uitgerold op bedrijventerreinen in Tilburg en Waalwijk. Het deelplatform stelt ondernemers in staat om lokaal ongebruikte bedrijfsmiddelen, materialen, afvalstromen, diensten en faciliteiten te delen, verhuren en verkopen aan andere ondernemers op het bedrijventerrein of daarbuiten. De teller staat nu op 1400 deelnemers, die het afgelopen jaar tal van matches maakten en een gemiddelde waarde van 2.685 euro per gebruiker realiseerden. De potentie van het platform ligt nog hoger, namelijk op 14.675 euro per gebruiker, zo berekende de ParkSharingScan. 

Samenwerken met de buren, goedkoper en minder afval

“Waarom zou je een verre vriend zoeken, als je goede buren hebt?”, vindt Joost van Roosmalen van Boefkik Creative Food Studio. Verschillende buurbedrijven maakten afgelopen jaar via Parksharing gebruik van hun studio om een snelle productfoto te maken en het bedrijf heeft er zelfs nieuwe klanten aan overgehouden.

Het spreekwoordelijke mes snijdt dus aan twee kanten én het kan ook nog eens zorgen voor minder reststoffen en afval bij bedrijven. Immers, wat voor het ene bedrijf afval is, is voor een ander bedrijf misschien wel grondstof. Ook dat kunnen ondernemers zichtbaar maken en delen via Parksharing.

Matches

Hoewel nog niet alle bedrijven actief gebruik maken van het platform, werden tijdens de pilot al 59 matches gemaakt tussen ondernemers uit Tilburg en Waalwijk. Niet alle matches en deals worden via Parksharing afgehandeld, dus het daadwerkelijke aantal ligt mogelijk veel hoger. 

Zo maken verschillende bedrijven regelmatig gebruik van de parkeerplaatsen bij Fuji“Al één dag nadat het gepost werd, waren de eerste bedrijven geïnteresseerd om er gebruik van te maken. De plekken zijn met regelmaat bezet door bedrijven uit de buurt”, aldus Jos van Dommelen, Fujifilm. Voor meer deelverhalen, bekijk deze vlogs.

Je kan het zo gek niet bedenken of het wordt gedeeld via Parksharing: stickerrollen, kapstokken, aluminium, vergader- en opslagruimte, elektrische fietsen, parkeerplaatsen, restwarmte, pallets en zand. Mede dankzij een offline werksessie, georganiseerd op Kraaiven en Vossenberg in samenwerking met Symbioses4Growth, staan er nu meer dan 100 nieuwe items vraag en aanbod van ondernemers. In 2020 is het plan om meerdere sessies in de regio te organiseren om de uitwisseling van middelen en materialen, en de matches op bedrijvenparken te stimuleren.

Potentie voor de toekomst

Steeds meer bedrijven tonen interesse en melden zich aan om via Parksharing aan de slag te gaan met  circulair ondernemen. Dit is ook nodig, want hoe meer deelnemers, hoe meer vraag en aanbod, hoe groter de kans op matches. 

Dat het platform potentie heeft staat buiten kijf. Zo toont ook de ParkSharingScan aan. Deze scan werd ingevuld door 276 ondernemers en berekende een potentiële waarde van: €3.6 miljoen omzet, €450.000 besparing, 1.700 ton CO2 besparing en 5 miljoen KwH energiebesparing, als deze ondernemers daadwerkelijk aan de slag gaan met delen via Parksharing.

De deeleconomie is inmiddels niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Een duurzame en bewuste oplossing die ook bij bedrijven steeds meer voet aan de grond krijgt. Parksharing creëert een praktisch platform waar ondernemers elkaar kunnen vinden en met elkaar aan de slag kunnen om de deeleconomie handen en voeten te geven. “Parkmanagement is hierbij de verbindende en vertrouwde factor die zorgt dat het delen een stuk laagdrempeliger wordt”, aldus Christel Tax, Parkmanager in Tilburg.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Contact: 

Parksharing: Laury Zwart | laury.zwart@floow2.com | 06-12409926

Solaris Parkmanagement: Christel Tax | ct@solarisparkmanagement.nl | 073-2082020

13jan

2020

Nieuwjaarsbijeenkomst 2020

Sfeerimpressie 6 januari 2020

De ontvangst bij locatie De Molen, het heerlijke eten, aanwezigheid van Complimentenmeisje Nadine en Complimentenjongen Lars die via handgeschreven kaartjes oprechte en persoonlijke complimenten aan de gasten gegeven hebben en zangeres Mindy maakten het tot een bijzondere en sfeervolle bijeenkomst. Bedankt aan iedereen die een bijdrage geleverd heeft en uiteraard bedankt alle aanwezige WBP-leden!

17dec

2019

Jaarprogramma 2020

Jaarprogramma 2020


Ledenbijeenkomsten in 2020 

-    Maandag 6 januari Nieuwjaarsbijeenkomst 

-    GEANNULEERD Woensdag 18 maart ALV met programma 
(nieuwe datum volgt zsm)

-    Donderdag 11 juni bedrijfsbezoeken

-    Donderdag 10 september jaarexcursie

-    Dinsdag 17 november ALV met programma

 

6jan

2020

Nieuwjaarsbijeenkomst

Nieuwjaarsbijeenkomst 6 januari 2020


De voorzitter van WBP, Lot Gijzen zal een toelichting geven op enkele zaken die het afgelopen jaar de revue hebben gepasseerd en blikt natuurlijk vooruit op 2020.

We begroeten je graag tijdens deze Nieuwjaarsborrel op: maandag 6 januari 2020

De ontvangst is om 17.00 uur:
we proosten op een gezond, gelukkig én succesvol Nieuwjaar en aansluitend wordt een walking dinner geserveerd.
Locatie : De Molen Kaatsheuvel (Vaartstraat 102)

Voor nu wensen we je alvast hele fijne feestdagen!

Hartelijk groet,

Lot Gijzen en Marloes Rijken
Voorzitter en secretaris WBP

12sep

2019

Jaarlijkse werkbezoeken 2019

We hebben aan maar liefst drie mooie ondernemingen aan de Industrieweg in Waalwijk een bezoek gebracht: Schalken Autoschade BV, Schwartzmans en Rasch Safety@work. Een kijkje in de keuken van deze ondernemingen door rondleidingen, presentaties en het beantwoorden van alle vragen.

25jun

2019

Sfeerimpressie WBP jaarexcursie 20 juni 2019

Sfeerimpressie WBP jaarexcursie 20 juni 2019

We zijn meegenomen door de gidsen en op ludieke wijze door karakteristiek Den Bosch rondgeleid, een theatrale tocht vol interactie, humor en verrassende ontdekkingen.

Een onvergetelijke wandeling vol gekkigheid en plezier!
25apr

2019

WBP Jaarexcursie

WBP jaarexcursie donderdag 20 juni 2019

Programma:

 • 15.00 uur Koffie met de echte Bossche Bol van Jan de Groot bij
  Sitio – Korenbrugstraat 15 – 5211 EG ‘s-Hertogenbosch
 • 15.30 uur Ludiek wandelen vanaf Sitio
 • 17.00 uur Borrel bij Brasserie Bob & Co – Sint Jansstraat 14 – 5211 DL
  ‘s-Hertogenbosch
 • 18.10 uur Diner bij Van Puffelen – Molenstraat 4 - 6 – 5211 DR
  ‘s-Hertogenbosch
 • 20.30 uur Afsluiting
WBP leden kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar:
wbp@vnoncwbrabantzeeland.nl

23apr

2019

Uitnodiging Fietsstimulering van sprookje naar werkelijkheid

Meld je aan via Onsbrabantfietst.nl/gangmakers, tot uiterlijk 10 mei.

15apr

2019

Uitnodiging enquête

Uitnodiging enquête

Deze informatie is belangrijk om hiermee richting onder andere de Gemeente Waalwijk de stem van de ondernemers te laten horen. Hierin zoeken we als ondernemersverenigingen VOSC, Spitz, ICW en WBP de samenwerking op. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten. De resultaten worden vertrouwelijk behandeld.

Via deze link https://nl.surveymonkey.com/r/wbp-grootschaligelogistiek kan de enquête ingevuld worden.

Alvast hartelijk dank voor je medewerking!

 

Indien jullie deze uitnodiging al (via een andere ondernemersvereniging) ontvangen hebt kun je deze als niet-verzonden beschouwen.

28maa

2019

ALV en ledenbijeenkomst

Aansluitend zijn de WBP-leden geïnformeerd over:

 • de gesprekken met ondernemersverenigingen VOSC, ICW, SpitZ en Parkmanagement
 • overregionale thema's en verbinding met VNO-NCW Brabant Zeeland
 • uitreiking De Groene Pluim in Waalwijk, zie www.degroenepluim.nl
 • toelichting vragenlijst Logistiek voor leden WBP door Jaco Knetemann
 • financiële stukken zijn toegelicht door Peter Ketelaars
 • update door Wethouder Ronald Bakker over RES (Regionale Energie (en Klimaat) Strategie Klimaatakkoord
 • programma 2019 WBP

28maa

2019

ALV en ledenbijeenkomst

in het Mandemakers Stadion

Onder het genot van een hapje en drankje ontmoet u collega-ondernemers. We praten u bij over de ontwikkelingen bij WBP en u krijgt een uniek kijkje in de ruimtes van het Mandemakers Stadion met aansluitend een presentatie van de data-analist over innovatie, ontwikkelingstechnieken en spelersfitheid. RKC gelooft dat wanneer je spelers gaat ontwikkelen je daar als team en als club alleen maar beter van wordt.

U komt toch ook?

Wanneer, hoe laat en waar:
donderdag 28 maart a.s. om 15.00 uur bij RKC, Akkerlaan 2, 5143 ND, Waalwijk (ingang Olympiaweg).

Programma

15.00 uur                         Ontvangst

15.30 – 16.15 uur           Rondleiding met een presentatie

  16.15 -17.15 uur             Algemene Ledenvergadering (ALV) met onder  andere begroting 2019 / 2020 en jaarrekening

17.15 – 18.00 uur           Borrel

28maa

2019

Agenda

Bijeenkomsten 2019

Noteert u alvast onderstaande data in uw agenda: 

28 maart Algemene Ledenvergadering
20 juni Jaarexcursie
12 september Werkbezoeken
26 november Algemene Ledenvergadering
7jan

2019

Nieuwjaarsbijeenkomst
Nieuwjaarsbijeenkomst
Nieuwjaarsbijeenkomst
Nieuwjaarsbijeenkomst
Nieuwjaarsbijeenkomst
Nieuwjaarsbijeenkomst
Nieuwjaarsbijeenkomst
Nieuwjaarsbijeenkomst
Nieuwjaarsbijeenkomst
Nieuwjaarsbijeenkomst
Nieuwjaarsbijeenkomst
Nieuwjaarsbijeenkomst
Nieuwjaarsbijeenkomst
Nieuwjaarsbijeenkomst
Nieuwjaarsbijeenkomst
Nieuwjaarsbijeenkomst
Nieuwjaarsbijeenkomst
Nieuwjaarsbijeenkomst
Nieuwjaarsbijeenkomst
Nieuwjaarsbijeenkomst
Nieuwjaarsbijeenkomst
Nieuwjaarsbijeenkomst
Nieuwjaarsbijeenkomst
Nieuwjaarsbijeenkomst
Nieuwjaarsbijeenkomst
Nieuwjaarsbijeenkomst

Nieuwjaarsbijeenkomst

Sfeervol; dat is het juiste woord voor de nieuwjaarsbijeenkomst van WBP op 7 januari jl. in het altijd gastvrije theater De Leest in Waalwijk.

De presentaties werden verzorgd door:
Ronald Bakker (wethouder gemeente Waalwijk)
Marcel Klok (Senior Economist bij ING Nederland)
Kees Maas (Dr. Mollercollege met de video Stop the Braindrain))

Het amusement is met spetterende optredens uitgevoerd door de enthousiaste leden van de Musicalgroep Djemm.

Mooi om zo aan het begin van een nieuw jaar samen met WBP-leden, het bestuur en de gemeente Waalwijk te toosten op een fantastisch 2019!

22nov

2018

Speeddate met HBP

Speeddate met leden van het HBP

Ontmoet interessante ondernemers in een dynamische speeddate-sessie. Twee jaar geleden hielden we voor het eerst een speeddate-bijeenkomst met onze collega’s van het Heusdens Bedrijvenplatform. Vanwege het succes organiseren we deze meeting nogmaals samen. Deze middag levert u dus gegarandeerd nieuwe contacten op en misschien zelfs zeer waardevolle leads! Daarnaast is het natuurlijk een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten tijdens de afsluitende netwerkborrel.

7sep

2018

Jaarexcursie 2018

Donderdag 7 september jl. hebben we weer een fantastisch uitstapje gehad. De weergoden waren ons goed gezind. Bij Safaripark Beekse Bergen konden de deelnemers kiezen tussen een wandel- of kanosafari. Aansluitend werd een heerlijke barbecue verzorgd.

8jan

2018

Nieuwjaarsbijeenkomst

Op maandag 8 januari jl. kwamen zo'n 85 WBP-leden naar het NH Waalwijk om elkaar een goed 2018 te wensen! Ze waren getuigen van de voorzitterswissel van Edward Gaakeer naar Lot Gijzen. Ook voor een komische noot was gezorgd. Aansluitend werd, onder het genot van een hapje en een drankje, nagepraat over 2017 en vooruitgekeken naar 2018!

21nov

2017

ALV met Pubquiz

Gestart werd met de ALV. Vervolgens vertelde Willemijn Peeters van Searious Business over innovatietrajecten met betrekking tot plastic kringlopen. Dit in het kader van de plastic soep die de oceanen bevuilt.

Daarna presenteerde Ted Noorman van der Dussen een pubquiz waarbij in groepjes leuke en onverwachte vragen beantwoord moesten worden. De winnaars hebben ludieke prijzen gewonnen.

22nov

2017

Eerste resultaten ondernemerspanel De Langstraat

Afgelopen september zijn we als Langstraatgemeenten gestart met het ondernemerspanel de Langstraat. Ruim 400 ondernemers hebben de moeite genomen het panel in te vullen. Zo’n goede respons stemt ons natuurlijk tevreden. Klik hier voor de resultaten van het panel. Het volgende panel wordt verstuurd op 29 januari en heeft als thema “arbeidsmarkt”.

24okt

2017

Ondernemerspanel de Langstraat

Sinds begin september zijn de Langstraatgemeenten gestart met het ondernemerspanel de Langstraat. Het ondernemerspanel is de opvolger van de Peiling Ondernemingsklimaat (POK) uit 2016 en werkt volledig digitaal.

Het panel legt ondernemers maximaal vier keer per jaar, maximaal vijf vragen per keer voor. Ondernemers in de Langstraat ontvangen hiervoor digitaal een uitnodiging. Mocht u onverhoopt geen uitnodigingen hiervoor ontvangen maar wel graag willen deelnemen dan kunt u zich melden via ondernemerspanel@waalwijk.nl.

11jul

2017

Jaarexcursie 2017

Ook dit jaar was het jaarlijks uitstapje van het WBP weer fantastisch! Op donderdag 21 september jl. werd er boerengolf gespeeld, deden we boerenlympics en was er een uitgebreide bierproeverij. Aansluitend werd er een heerlijke barbecue verzorgd.

15jun

2017

Bedrijfsbezoek bij Stahl

Chemiebedrijf Stahl uit Waalwijk is marktleider in proces-chemicaliën voor leer en andere ondergronden. Stahl maakt chemicaliën om leer te looien voor de mode-, meubel- en auto-industrie. Ook worden de chemicaliën gebruikt om kleuren een bepaald effect mee te geven of langer te laten meegaan (finishen). Tegenwoordig worden Stahl producten toegepast en verwerkt in het complete auto-interieur. Van bekleding, stuur, dashboard, all weather strips en airbag. 

In 1930 is Stahl opgericht door Harry Stahl. De roots van Stahl liggen in de leerindustrie. Sinds de jaren 50 van de vorige eeuw heeft Stahl een vestiging in Waalwijk. Als marktleider neemt Stahl het voortouw op het gebied van duurzaamheid. Stahl’s R&D-afdeling, waarvan de grootste in Waalwijk is gevestigd (70 fte), is continue bezig om duurzamere oplossingen te ontwikkelen. Dit doen ze met meer dan 1.800 werknemers in 24 landen op 13 productielocaties en 38 laboratoria. Stahl heeft in 2016 een omzet van meer dan 650 miljoen euro gerealiseerd.

Na een korte introductie van CEO Huub van Beijeren konden de leden een kijkje nemen bij R&D en productie. Vervolgens kregen ze een interessante rondleiding door het Center of Excellence for Automotive en het magazijn. Er werd afgesloten met een goede borrel. Iedereen keerde met een leuke goodybag huiswaards.
 

 

 

14maa

2017

Algemene LedenVergadering

Voor de ALV van het WBP kwamen de Waalwijkse ondernemers samen bij restaurant de Koning. Een locatie waar jongeren die bij Prins Heerlijk in opleiding zijn, in de keuken en bediening werken.

Voordat de WBP-jaarcijfers door penningmeester Peter Ketelaars werden besproken, sprak wethouder Ronald Bakker over het ondernemerspanel dat in Waalwijk wordt opgestart. Ook kwam Fons de Wolf aan het woord over het geslaagde evenement Opstap naar Werken (10e editie). Vervolgens nam Gief van Schijndel, directeur van Prins Heerlijk, de aanwezigen mee in de wereld van Prins Heerlijk. Jongeren van 16 tot 27 jaar die op een gewone opleiding niet gemakkelijk kunnen meekomen, krijgen er een opleiding in horeca of zorg. Tijdens de afsluitende borrel lieten deze jongeren zich van hun beste kant zien met allerlei heerlijke hapjes.

2jan

2017

Nieuwjaarsbijeenkomst

Op maandag 2 januari jl. kwamen zo'n 85 WBP-leden naar Theater de Leest om elkaar een goed 2017 te wensen! Tijdens deze bijeenkomst werd het nieuwe logo en de nieuwe website van het WBP gepresenteerd. Wethouder Bakker sprak over de economische ontwikkelingen in de gemeente Waalwijk. Magician Lodewijk heeft wat magie gebruikt om de zaal te betoveren. Aansluitend werd, onder het genot van een drankje, een toast uitgebracht op het nieuwe jaar!

22dec

2016

Eindrapport verkenning snelfietsroutes 's-Hertogenbosch-Waalwijk

Hierbij ontvangt u het eindrapport verkenning snelfietsroutes 's-Hertogenbosch-Waalwijk. Op dit moment wordt er nog hard gewerkt aan het vervolg van deze verkenning.

Klik hier voor het rapport.

5dec

2016

Opstap naar Werken

Opstap naar Werken

Opstap naar werken bestaat in 2017 tien jaar! Waalwijkse scholieren brengen op dinsdag 21 februari 2017 weer graag een bezoek aan bedrijven in en om Waalwijk. Wij hopen dat u als trotse Waalwijkse ondernemer ook in dit jubileumjaar uw deuren opent om jongeren te informeren en te enthousiasmeren over uw organisatie en uw vakgebied.
Meer info

22nov

2016

Speeddate met leden HBP

Op dinsdag 22 november jl. kwamen zo'n 60 WBP- en HBP-leden samen bij het RKC Stadion in Waalwijk om elkaar te ontmoeten in een dynamische speeddate-sessie. Deze middag heeft gegarandeerd nieuwe contacten opgeleverd en wellicht zelfs waardevolle leads. Na de speeddate-sessie was er de gelegenheid om elkaar te ontmoeten tijdens de afsluitende netwerkborrel.

15sep

2016

Jaarexcursie

Op donderdag 15 september a.s. vond de jaarlijkse excursie plaats. Dit keer zijn we naar we naar de IJzeren man in Vught geweest om het spel Mission impossible spelen. Aansluitend was er een barbecue. Al met al weer een geslaagde ledenbijeenkomst! 

7jun

2016

Geslaagd WBP-bedrijvenbezoek

Dinsdag 7 juni jl. vond het jaarlijkse WBP-bedrijvenbezoek plaats. Met zo’n 70 ondernemers hebben we twee Waalwijkse ondernemingen bezocht: Van Caem Transporten B.V. en Lightronics BV. Het was een zeer geslaagde bijeenkomst.


15okt

2015

Mobiliteitsplan

Vastgesteld Mobiliteitsplan Waalwijk

Op 15 oktober 2015 heeft de gemeenteraad van Waalwijk unaniem het Mobiliteitsplan vastgesteld. Deze versie is bijgevoegd.